HIAB | Bandhagshus
byggnation

Husindustrier i Värmland AB

Moduler med trästomme från egen fabrik

Sedan 2002  har vi i Munkfors, Värmland, tillverkat moduler med trästomme för produktion av flerbostadshus. Modulerna ritas, produceras och monteras av oss. På detta vis kortar vi ner ledtider då alla produktionssteg planeras och genomförs av oss. Detta ger även fördelar vid montering då modulerna, ända fram till färdigt objekt, hanteras av personal som har djupgående kunskap om hur de är konstruerade och byggda.

Självfallet genomförs gängse kontroller och besiktningar vid produktionen enligt gällande lagstiftning för byggnation. 

Som medlemmar i branchorganisationen TMF - trä- och möbelföretagen håller vi oss uppdaterade vad gäller det senaste inom träbyggnation. Vi följer med spänning utvecklingen inom träbyggnation i Sverige och ser fram emot ett ökat fokus på hållbart byggande.
Pågående projekt

Sunne

Under 2020 slutfördes tillverkningen av 125st moduler som under året monterades i Sunne. Slutresultatet blir ett flerbostadshus med totalt 32 lägenheter.

Upphandlat objekt

Under 2020 slutfördes tillverkningen av 46st moduler för försäljning till annat bolag.  

Sollefteå

Under 2021 påbörjar vi tillverkningen av moduler som ska bli ett flerbostadshus med 48 lägenheter. Objektet beräknas stå klart 2022.


Färdigställda objekt

Nedan ses ett urval av fastigheter producerade och monterade av oss.

Karlstad

Byggår: 2006
66st lägenheter, 1-4 rok

Karlstad

Byggår: 2003
80st lägenheter, 1,5 rok

Munkfors

Byggår: 2018
24st lägenheter, 1-3 rok

Sunne

Byggår: 2002
10st lägenheter, 1-3 rok

Träbyggnation

Vi har valt att arbeta med trä för att nyttja de resurser som vårt närområde erbjuder. Träkonstruktion är ett hållbart och fantastiskt sätt att bygga på. 

Utvecklingen i Sverige vad gäller synen på träbyggnation anser vi går i en positiv riktning. Tidigare ansågs träbyggnation innebära begränsningar vad gäller möjligheter för konstruktion och byggnation. Idag pratar man om träbyggnation som ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt sätt att bygga, där möjligheterna är oändliga. I Sverige har vi en stor träindustri och mycket skog som kan tas tillvara på bra och hållbara sätt. Detta tryggar resurserna för framtida byggnation och ger oss många möjligheter att ta tillvara.  

Med industriell träbyggnadsteknik:
- kan byggtiderna på arbetsplatsen kortas med 70 %.
- bygger vi industriellt och ersätter byggarbetsplatsen med en montageplats.
- använder vi industriell precision och bygger i en torr, kvalitetssäkrad fabriksmiljö.
- minskar vi koldioxidutsläppen med 50 % sett ur en 50-årig livscykel.

(Trabyggnadskansliet.se om fördelarna med träbyggnation)

Moduler

Vårt sätt att bygga

Våra objekt konstrueras och tillverkas i egen fabrik i Munkfors, Värmland. Genom att samla all nödvändig kompetens för byggnationen effektiviserar vi byggprocessen maximalt. Konstruktionen består av moduler där trä används både för bärande konstruktion samt som byggnadsmaterial i övrigt. Modulerna för ett objekt färdigställs i fabriken och transporteras därefter till den plats där de ska bli till färdiga objekt. Monteringen hanteras av våra anställda och modulerna kan därmed hanteras på bästa möjliga vis från allra första steget till färdigt objekt. Byggtiden blir också betydligt kortare i jämförelse med andra byggnadssätt.

Merparten av våra moduler blir till flerbostadshus som ägs och förvaltas inom vår egen koncern. På detta vis finns inga mellanhänder. Tillsammans med träbyggnationens fördelar och de kortare byggtiderna gör det att vi har möjlighet att erbjuda prisvärda bostäder med god standard och hög trivsel.

Miljö

Hållbarhet för framtiden

Fördelarna med träbyggnation är många. Vi skonar klimatet samtidigt som vi förbrukar mindre energi vid produktion.

Enkelt uttryckt kan man säga att trä som material utgör ett kollager och på så vis minskar utsläppen av koldioxid i atmosfären. När trädet växer förbrukas koldioxid från luften, vatten och ljus. Om trädet huggs ner och används som virke så ligger kolet från koldioxiden kvar i virket, istället för att frigöras vid t.ex. förbränning. Dels minskar vi alltså miljöpåverkan i jämförelse med att framställa andra byggnadsmaterial, dels lagrar vi långsiktigt kolet i våra moduler och fastigheter. En kubikmeter trä lagrar under sin livstid motsvarande ett ton koldioxid. Detta motsvarar exempelvis en flygresa om 450 mil.

Linköpings universitet har i samarbete med Tyréns visat att genom att bygga hälften av alla kommande flerbostadshus i trä kan Sverige minska sin klimatbelastning betydligt och lättare uppnå sin målsättning för minskade utsläpp till 2030. Studien visar även att kollagringen som uppstår i hus med trästomme kompenserar för mellan 60 och 100 procent av den belastning som tillverkningen av trähussystem medför. 

(GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch:
Därför ska Sverige bygga hus i trä)

För att värna miljön och införliva hållbarhet i våra projekt arbetar vi även med så kallade rain gardens; regnbäddar som fungerar som dagvattenbiofilter. Dessa fångar upp dagvattnet och växtlighet i bäddarna bidrar till att filtrera och rengöra vattnet innan det når brunnar som för bort det. Bäddarna utgör också beredskap om oväntade vattennivåer skulle behöva tas om hand. Risken för översvämning med påföljande skador minskar. Utöver den smarta funktionen utgör regnbäddarna med sin växtlighet en fin detalj i bostadsområdet.

I vår produktion månar vi om att allt överblivet material och avfall sorteras och återvinns.


Kontakta oss

Postadress:
Husindustrier i Värmland AB
Gylleniusgatan 15
654 55 Karlstad

Leveransadress (fabrik):
Lundins väg 1
684 31 Munkfors


Måndag-fredag: 09:00-17:00
(Lunchstängt: 12:00-13:00)
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt